Drevené chrámy

13. Šmigovec

Gréckokatolícky drevený chrám Nanebovstúpenia Pána, 1775

Drevený gréckokatolícky chrám v Šmigovci bol postavený na svahu uprostred cintorína v roku 1755. Bol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána. Opravovaný bol v rokoch 1894 a 1936. Dnes je v podstate chrám schátralý a oprava exteriéru je už zrejme vylúčená. Pod súčasný stav objektu sa podpísalo oplechovanie strechy a veže, ako i omietnutie v 50-tych rokoch 20. stor.
Z architektonického hľadiska ide o malý trojdielny, trojpriestorový, jednovežový chrám s dvoma krížmi, ktorý je postavený na kamennom základe. Konštrukcia je zrubová. Veža, vsadená do predsiene, má stĺpovú konštrukciu. Strecha je pyramidálna, osadená cibuľou, nad ktorou je osadený trojramenný ozdobný kríž. Nad záverom svätyne je malý trojramenný kríž. Vo veži boli pôvodne zavesené tri zvony. Po dokončení nového chrámu boli doňho zvony premiestnené. Vchod je zo západnej časti do predsiene.
Zaujímavosťou tohto chrámu je v podstate päťradový ikonostas. Vznikol zrejme v čase výstavby dreveného chrámu. Počas rekonštrukcie bolo v roku 2006 zistené, že existujúce ikony boli v minulosti premaľované, pričom nešlo o obnovu ikon, ale o nanesenie svojských kompozícií. Je to zrejmé hlavne vo štvrtom rade prorokov, kde je zobrazenie tvárových partií celkom stereotypné. Tiež zaujímavý je aj počet ikon prorockého radu. Pri plnom stave by ich mohlo byť maximálne dvadsať, zatiaľ čo ich tu je dvadsaťštyri. Prvý, hlavný rad, tvoria ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona Nanebovstúpenie Pána. Diakonské dvere sú bez krídel. Cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a dva medailóny Zvestovania). Druhý rad sviatkov je rozdelený ikonou Poslednej večere. Tretí rad apoštolov má v strede ikonu Krista Pantokratora, namiesto ikony Krista Veľkňaza. Štvrtý rad je najhorší na popis, lebo tu nemožno isto identifikovať jednotlivých prorokov. Vrch ikonostasu je ukončený krížom v nadstavci, skloneným pre nedostatok priestoru. Piaty rad pozostáva z ikon sv. biskupa Mikuláša zachraňujúceho troch žiakov, Diabol pokúša Ježiša, Agónia v Getsemanskej záhrade.
V súčasnosti už chrám neslúži na liturgické účely. 

V rámci projektu "Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon" bola začiatkom roka 2016 realizovaná  výmena šindľovej krytiny veže, obnova náterov strechy, oprava vonkajšieho opláštenia chrámu, vnútorných omietok a podláh, nové elektrické vedenie a signalizačné zariadenie. 

V chráme je inštalovaná výstava "Ikony Zemplína" zameraná na ikony byzantského typu. Nachádzajú sa tu fotoreprodukcie historicky a umelecky najvzácnejších ikon zo Zemplína z 15. a 16. storočia, ktorých originály sa nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách na Slovensku.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Šmigovec  54, 067 74
tel.: kňaz 057/7693060  
mobil: kňaz 0911 812 175
 
Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:
momentálne sa nekonajú žiadne bohoslužby