Drevené chrámy

01. Brežany

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, 1727, NKP

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50-tych rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci.
Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Strecha je v tvare pyramídy. Prekrytá je šindľami. Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojim tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Vchod do chrámu je zo západnej strany cez otvorenú predsieň. Loď a svätyňa má horizontálne poukladané trámy. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. V súčasnosti sú vo veži zavesené dva zvony. Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001.
Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. stor., ikonostas z roku 1733. Je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Výnimočné je vypustenie klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas a jeho zakončenie skloneným Mandylionom.
Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (druhá polovica 18. stor.). Za zmienku stojí ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí.

Kontakt pre jednotlivcov:
Gréckokatolícky farský úrad
Klenov 62, 082 44
tel.: 051/778 22 88,  051/778 3371
mobil: 0903 630 845

Kontakt pre skupiny:
Cestovná agentúra Byzant
Hlavná 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562668
e-mail: info@drevenechramy.sk

Bohoslužby:

každá tretia nedeľa v mesiaci: o 09.20 hod.
počas letných prázdnin sa bohoslužby nekonajú